Потърсете ни: 088 7248182
  • Гъвкави сервозадвижвания
  • модули за енергиен мониторинг
  • Модули със SAFETY функции
  • Управление за роботи

Инсталация за дестилация на петролни продукти

Клиент - ЛУБРИКА ООД


Над 250 бр. аналогови величини като температура, налягане, вакуум и ниво. 30 броя помпи и аспиратори.

Автоматично регулиране на дебита в системата за по-точен технологичен процес.

Алармени съобщения за аварийни събития.

Котрол на състоянието на пневматичните вентили в системата.

Визуализиране на процеса на компютър чрез SCADA система.

Контролер Х20СР14хх на B&R, Австрия.

Резервно визуализиране чрез VNC сървър на всеки компютър в апаратната.

Резервираност на електрозахранването на системата.